Ukládání prací

Ukládání a odevzdávání  závěrečných prací

 • vstup do eVSKP na https://ris.uhk.cz/evskp
 • po přihlášení do systému v levé části obrazovky vybrat Odevzdávání kvalifikačních prací
 • zkontrolovat údaje v zadání práce - tzn. správnost českého a anglického názvu práce, katedry, jména vedoucího práce a oponenta apod.
 • zvolit jazyk práce (u česky psaných prací čeština, u německy psaných němčina)
 • zadat nejméně 3 klíčová slova (inverzí - např. pedagogika speciální), česky i německy
 • zadat abstrakt práce (= zkopírovat anotaci bez bibliografických údajů), německy a anglicky
 • vlastní nahrání práce: Nahrávaná práce musí mít příponu *.pdf. Podrobnější informace (obrazový návod) o nahrávání naleznete na stránkách eVSKP.
 • po úspěšném nahrání práce nutná kontrola s tištěnou verzí - autor nese přímou zodpovědnost za to, že digitální exemplář jeho práce je obsahově shodný s exempláři písemnými a že data jeho práce nejsou v okamžiku odevzdání práce poškozena
 • přílohy nahrávat stejným způsobem
 • hudební přílohy musejí být ve formátu *.tif, *.tiff, *.jpg nebo *.jpeg s povolením komprese
 • videonahrávky musejí být ve formátu *.avi, *.mpg, *.wmv
 • poslední  krok odeslat referentce ke kontrole
 • více viz Rektorský výnos č.13/2017 a Rozhodnutí děkana č.27/2017
 • Pokud potřebujete závěrečnou práci zmenšit, převeďte ji do formátu  PDF/A
 • K validaci odevzdáte referentce katedry v předem určených termínech 2 svázané výtisky/u závěrečných prací (didaktické projekty) 1 výtisk do hřbetu a zároveň předložíte potvrzení vedoucího práce o udělení zápočtu z předmětu Bakalářská práce2/Diplomová práce 2 a jeho souhlas s validací. 

Využijte jeden z nabízených způsobů: 

1.    Převod pomocí sady Office
Otevřete závěrečnou práci, kliknete na hlavní nabídku, Uložit jako PDF nebo XPS, Možnosti (vybrat možnost Kompatibilní s normou ISO 19005-1(PDF/A)), vybrat místo uložení, Publikovat. 

2.    Instalace virtuální tiskárny Print2PDF:

Zdarma stáhnete na http://www.slunecnice.cz/sw/602print-pack Po instalaci tiskárny nutno počítač resetovat – pouze poprvé.

Vlastní převedení do PDF/A: 

Otevřete závěrečnou práci, kliknete na hlavní nabídku, Tisk, zvolíte tiskárnu Print2PDF, objeví se okno viz níže – nazvat soubor – zvolit profil Archivní – Uložit.
                                                                                                                            návod zpracovaly pracovnice studijního oddělení
Comments