DP a BP

 Jazyk a rozsah práce 
 • Studenti magisterského studia ZS2NJ a studenti bakalářského studia učitelství a cizích jazyků pro cestovní ruch píší práci výhradně v německém jazyce.
 • Studenti magisterského studia ZS1NJ píší teoretickou část práce v češtině nebo němčině, praktickou část výhradně v němčině.
 • Rozsah bakalářské práce činí 30 a více stran textu bez příloh, rozsah diplomové práce činí 50 a více stran textu bez příloh při velikosti písma 12 bodů (pro Times New Roman), řádkování 1,5 a šíři okrajů 25 – 35 mm, rozsah práce CŹV je 20 a více stran textu.
 Co obsahuje diplomová a bakalářská práce

viz Rozhodnutí děkana č. 27/2017

V tomto závazném pořadí

 • Přední deska
 • Titulní strana česky
 • Titulní strana německy
 • Zadání práce vytištěné z eVSKP  - student si tiskne zadání sám, musí být svázáno v závěrečné práci
 • Prohlášení o samostatném vypracování práce - česky a německy
 • Anotace + klíčová slova česky
 • Anotace + klíčová slova německy
 • (Poděkování česky
 • Poděkování německy. Nemusí být, ale může. Na dvou stranách, nebo na jedné nad sebou.)
 • Obsah – číslovány jsou jednotlivé kapitoly (kromě úvodu), podkapitoly i jejich podkapitoly, max. do tří úrovní
 • Seznam použitých zkratek, značek, termínů a jiného označení v abecedním pořadí
 • Úvodní kapitola, která obsahuje stanovení cíle práce a její strukturu. (Das Ziel der Arbeit ist ……..) Číslo stránky se uvádí až u úvodní kapitoly, u předchozích stran není, ale předchozí strany se započítávají do počtu stran. Úvodní kapitola nemá číselné označení.
 • Další kapitoly a podkapitoly
 • Závěr práce 
 • Seznam tabulek, grafů apod.
 • Abstrakt anglicky (v rozsahu více než jedné strany textu, obsahuje shrnutí cílů a postupů práce, dosažené výsledky)
 • Seznam literatury:             
                                    1. seznam knižních zdrojů (lze dělit na Primär- und Sekundärliteratur)
                                    2. seznam internetových zdrojů
                                    3. seznam příloh spolu se zdroji (tj. zdroj k obrázkům se nepíše pod obrázek, ale do seznamu literatury)

 • úvod práce není označen jako kapitola, nemá č. 1 ani 0
 • číslování stránek: první číslovaná je úvod, ale započítávají se i předchozí (takže úvod má číslo asi 9 nebo podobně)

  poslední číslovaná stránka je poslední strana literatury, tj. číslované jsou i abstrakt a seznam literatury, nečíslovaná je pouze příloha, případně má vlastní číslování (dle rozhodnutí děkana)

 • práce je strukturovaná maximálně do tří úrovní, tj. značení např. 2.2.2

 • práce je zarovnána do bloku, nedělá se odsazení odstavců

 • do seznamu literatury se nepíší výrazy jako: Verlag, nakladatelství, GmbH apod.

 • práce je psána neosobně, tedy ne v ich-formě nebo wir-formě

            např.:

- daraus ergibt sich…

- wie bereits erwähnt wurde…

- nicht zuletzt muss betont werden…

- es ist zu beachten…

 • Příloha – jednotlivé přílohy musí být označené a popsané, jsou to zejména rozsáhlejší obrázky, tabulky, doplňkové texty apod. Přílohy jsou uvedeny v obsahu. Jsou-li stránkovány, mají stránkování samostatné. Přílohou mohou být i nosiče informací apod.
Anhang A – Bodensee
Anhang B – Neuschwanstein
Anhang C – Donau      

 • Součásti práce:
 • bakalářská práce: není nutné mít praktickou část, pokud je student schopen uplatnit vlastní myšlenky a názory v teoretické části práce
 • magisterská práce: má část teoretickou a praktickou nebo didaktickou, případně tři části, které jsou zřetelně odlišené        

V práci nezapomeňte:

 • Uvést správně název a číslo svého oboru česky i německy. Zarovnat práci do bloku.
 • Podepsat práci pod prohlášením českým i německým - modře.
 • Správně očíslovat stránky
 • Uvést všechny citace a parafráze v textu jednotně podle normy dr. Heinrichové!!!

Citáty musí být zřetelně vyznačeny uvozovkami a odkazem na zdroj, mohou být pro odlišení psány kurzívou. Parafráze musí být zřetelně odlišeny od autorského textu uvozovacími větami odkazujícími na zdroj.

 • Popsat všechny obrázky, grafy, tabulky atd., a to v textu práce i v příloze.Obrázky a grafy mají popisek vystředěn a umístěn dole pod obrázkem. Tabulky mají popisek vystředěn a umístěn nad tabulkou.
                    Tabelle Nr. 1 – Nebensätze
                    Anhang A – Bodensee

Odevzdání tištěné podoby práce

viz Rektorský výnos č. 13/2017 (pro zobrazení je nutné být přihlášen do sítě UHK)

 • Bakalářskou či diplomovou práci odevzdává student ve dvou svázaných písemných exemplářích shodné formy a obsahu a v jednom digitálním exempláři shodného obsahu, který nahraje do systému eVŠKP. Po obhajobě práce jsou studentovi oba písemné exempláře vráceny.
 • DP a BP v tištěné formě se odevzdávají v sekretariátu KNJL u paní Mgr. Huškové do 14:00 nejpozději v den, který je určen na webové stránce katedry v tabulce “Termíny“.
 • Student je povinen tyto termíny sledovat, po vypršení termínu práce již nemůže být přijata. KNJL vyznačí tyto termíny také do rozhraní eVŠKP.
 • Referentka katedry provede validaci práce, tím se studentovi otevře ve STAG přístup pro přihlášení na obhajobu.
 • Podmínkou validace je udělení zápočtu z předmětu Bakalářská práce 2/Diplomová práce 2. K validaci student doloží potvrzení vedoucího práce o udělení zápočtu z předmětu Bakalářská práce 2/Diplomová práce 2 a jeho souhlas s validací.
 • Písemné exempláře práce autor odevzdává vždy až po zadání elektronického exempláře práce do systému eVŠKP.

Digitální exemplář práce

 • Od 1. 9. 2009 se digitální exemplář práce neodevzdává u referentky katedry na CD/DVD, ale prostřednictvím webového rozhraní eVŠKP, které je dostupné v síti internet v rámci STAG.
 • https://ris.uhk.cz/eVSKP/
 • Digitální exemplář je naprosto totožný s tištěnou formou práce!
 • Digitální exemplář práce má podobu jednoho souboru, do kterého je vložen jak vlastní text práce, tak její písemné i obrazové přílohy. Soubor může mít jeden z těchto formátů: *.doc; *.docx; *.rtf, výjimečně formát *.pdf.
 • Posudek školitele a oponenta má student k dispozici nejpozději pět pracovních dní před konáním obhajoby práce, kdy vedoucí práce a oponent nahrají svůj posudek do systému eVŠKP. Autor práce je na dostupnost posudku své práce upozorněn elektronickou poštou UHK. V písemné podobě se posudky autorovi práce nezasílají.
 • Student může při nahrávání práce do systému eVŠKP využít služeb Centra služeb PdF. Nahrávat diplomové a ostatní kvalifikační práce je možné v rozsahu do 20 MB. Pouze přílohy mohou být rozsáhlejší. Uvádějte obrázky a tabulky ve zmenšené kvalitě, abyste nepřekročili tento rozsah. Pokud chcete zachovat jejich kvalitu, měli byste je uvádět jako přílohu.

Přihlášení na obhajobu

 • Na obhajobu i státní zkoušku se student PdF přihlašuje do systému STAG nejpozději 15 dnů před termínem obhajoby a zkoušky, a sice zvlášť na obhajobu i na státní zkoušku. Výjimkou jsou srpnové termíny, zde platí červencový termín přihlášení.

Přihlášení na státní zkoušku

 • S platností od akademického roku 2016/17se mění pravidla pro možnost přihlášení na státní závěrečné zkoušky. Studenti PdF musí nejprve na studijním oddělení odevzdat index nebo výpis ze studia a poté jim bude umožněno přihlášení do STAG. Student Přírodovědecké fakulty se přihlašuje na stud. oddělení podáním papírové přihlášky.
 • Klauzuru je nutné absolvovat po splnění všech podmínek studia na KNJL. Klauzura je od ak. roku 2015/2016 uvedena ve STAG jako běžný předmět s nulovým počtem kreditů.
 • O času a místě obhajoby DP i BP i státní zkoušky budete informováni na školní mail studenta v dostatečném předstihu referentkou katedry.

                                                                                                                                                                                          


Comments