Bibliografie

Citace literatury – závazná norma a označení:              aktualizováno 9. 10. 2015

1/ Literaturverzeichnis:

monografie:

1 autor

JANOUCH, V. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.
 
2 autoři
NOVÁK, J. und NOVÁKOVÁ, H. Alergenní rostliny. Praha: Knižní klub, 2010. ISBN 978-80-242-2591-3.
 
3 autoři
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. und SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
Publikace bez uvedeného autora
Pravidla českého pravopisu. 3. vyd. Praha: Pansofia, 1994. ISBN 80-901 373-6-9.
diplomová práce
VAVRYSOVÁ, A. Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium. Brno, 2009. Diplomarbeit. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologií.
 
příspěvek v monografii, ve sborníku

ŠIMŠA, J. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., NOVOTNÝ, J. und HRUBÝ, D. eds. Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, 2004, S. 64-78. ISBN 80-214-2601-2.

 
LUŠTICKÝ, M. und KRBOVÁ, J. Vazby programových dokumentů. In: Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2008, S. 431. ISBN 978-80-7318-663-0.
článek v časopise
GALLISTL, V. První guvernér bez podpisu. Týden. 2010, Nr. 32, S. 59. ISSN 1210-9940.
 
2/ Internetressourcen:

jedna stránka webového portálu

URL 1: Die Burg Hohenklingen – das Wahrzeichen des pittoresken Städtchens [online]. [zit. 2015-08-23]. Unter: http://www.tourismus.steinamrhein.ch/xml_2/internet/de/application/d91/d115/f116.cfm?highlight=Burg%20Hohenklingen

 

URL2: JÄHN, B. Märchen sind Sinfonien der Gefühle [online]. [zit. 2015-09-26]. Unter:

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.theater-tredeschin-wird-20-maerchen-sind-sinfonien-der-gefuehle.a0dbb167-5c52-425d-8df7-11ddff19a1ce.html

URL3: WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [zit. 2011-04-26]. Unter: www.webnode.cz/o-nas
elektronické publikace

URL4: BITUŠÍKOVÁ, A.  und LUTHER, D. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Anthropological Notebooks [online]. Ljubljana (Slovenia): Slovene Anthropological Society, 2010, 16 (2) [zit. 13.6.2011]. ISSN1408-032X. Unter: http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2010_2/ Anthropological_Notebooks_XVI_2_Bitusikova.pdf

Wikipedia
 

URL5: Neue Tendenzen. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 25. 4. 2011 [zit. 2011-05-28]. Unter: http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace

3/ Anhangressourcen:

1) uvedte zdroj k příloze č. 1

2) uvedte zdroj k příloze č. 2

atd., např.  

Anhang 1.  Grimm Fairy Tales ϟ: The Brothers Grimm [online]. 2012 [zit. 2012-05-19]. Unter: http://grimmfairytales.tumblr.com/thebrothersgrimm

Anhang 2.  Urlaub in Deutschland - Unterkünfte, Veranstaltungen, Freizeit: Infos zum Bundesland/Reisegebiet - Deutsche Märchenstraße [online]. 2010 [zit. 2012-05-19]. Unter: http://www.auf-reisen.de/de/ARBulaKarte_0.asp?IB=100001

Anhang 3.  Presseservice, Pressearbeit und Pressedienst: lifePR: lifePR [online]. © 2010 [zit. 2012-04-14]. Unter: http://www.lifepr.de/attachments/details/223413

Seznam literatury je třeba řadit abecedně. Zarovnejte vlevo, nikoli do bloku.

Pozor: Slovo Verlag/nakladatelství/GmbH apod. v seznamu literatury neuvádějte, pouze jméno nakladatelství!
Podle nových pravidel již není za citací internetového zdroje tečka.
                                                                                                                                                                                    Helena Dědičová
Comments