Přijímací zkoušky

 

Požadavky k přijímacím zkouškám z německého jazyka pro akademický rok 2019/2020

MAGISTERSKÉ STUDIUM UČITELSTVÍ (pětileté), BAKALÁŘSKÉ STUDIUM CIZÍCH JAZYKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA CESTOVNÍ RUCH, CŽV STUDIUM PRO ZŠ:

Vyžadujeme dobrou praktickou znalost německého jazyka na úrovni gymnaziálního učiva (resp. jazykových škol 1. - 3. ročníku).

Přijímací zkouška bude prominuta těm uchazečům, kteří předloží u přijímací zkoušky originál nebo úředně ověřenou kopii dokladů o absolvované zkoušce z německého jazyka. Jsou to např.: státní jazyková zkouška z NJ ze škol akreditovaných MŠMT k tomuto účelu, Sprachdiplom, Zertifikat Deutsch, TestDaF, Goethe Zertifikat B1, B2 a C1 a obdobné, s datem vystavení max. 3 roky starým. Seznam standardizovaných jazykových zkoušek:

http://www.msmt.cz/file/17528

Přijímací zkouška bude prominuta i uchazečům, kteří předloží u přijímací zkoušky doklad o absolvování profilové nebo státní maturitní zkoušky se stupněm hodnocení „výborně“ nebo „chvalitebně“.

Datum zkoušky nesmí být starší než tři roky (max. z roku 2017).

https://sites.google.com/a/katedry.cz/knjl/prijimaci-zkousky?pli=1

Na základě předložených dokladů bude uchazečům přiznán následující počet bodů za zkoušku: známka 1 200 bodů, známka 2 180 bodů. Plný počet bodů, který je možné u přijímací zkoušky získat, je 200 bodů.

Osobní účast na přijímacím řízení je nutná!

 

Přijímací zkouška se provádí písemnou formou a skládá se z těchto částí:

a/    „Lückentext“ – tzn. prokázání schopnosti globálního porozumění a doplnění lexikálně i gramaticky správných slov a tvarů do vět v textu.

b/    Četba s porozuměním – jejím cílem je formou následných otázek zjistit úroveň schopností globálního porozumění textu.

c/    Lingvistická část – jejím cílem je prověřit znalosti jazykového systému cílového jazyka. Skládá se z různých typů cvičení (např. doplňování správných gramatických tvarů a jevů v kontextu, převody vět do různých časů, překlad z českého jazyka do německého jazyka a opačně, znalost antonym, synonym a homonym, praktické užití znalostí předponových sloves, participií, pasivních konstrukcí, logické dokončení kontextu, doplňování spojek, správného slovosledu apod.)

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:

U uchazečů se předpokládají vstupní znalosti v rozsahu bakalářského studijního oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Přijímací zkouška se provádí písemnou formou a skládá se z těchto částí:

a/    „Lückentext“ – tzn. prokázání schopnosti globálního porozumění a doplnění lexikálně i gramaticky správných slov a tvarů do vět v textu.

b/    Četba s porozuměním – jejím cílem je formou následných otázek zjistit úroveň schopností globálního porozumění textu.

       c/     Lingvistická část – jejím cílem je prověřit znalosti jazykového systému cílového jazyka v rozsahu bakalářského studijního oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Přijímací zkouška bude prominuta těm uchazečům, kteří předloží u přijímací zkoušky originál dokladu o absolvovaném bakalářském studiu oboru německý jazyk ve studijním programu učitelství, filologie nebo podobném.

Datum ukončení studia nesmí být starší než tři roky.

 

Výsledek přijímací zkoušky všech typů studia  (vyhověl, nevyhověl) je sdělen uchazeči o studium ještě týž den s tím, že o přijetí či nepřijetí bude informován studijním oddělením Pedagogické fakulty až po stanovení celkového pořadí všech uchazečů a rozhodnutí děkana.

 

Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové je 31. 3. 2019.

 

Obecné informace o přijímacím řízení najdete na webové stránce:

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-(1)

 

 

 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – NJ PRO SŠ, JINÝ DRUH ŠKOLY:

 

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky na základě písemné přihlášky ke studiu.

 

 

Výuka CŽV probíhá jeden den v týdnu (obvykle v pátek) dle rozvrhu.

Comments