Neoborová němčina


Od zimního semestru 2017 je garantkou předmětů PNVS1, KNVS1, PNVS2, KNVS2 a PNVSO, KNVSO PhDr. Helena Dědičová, Ph.D. (helena.dedicova@uhk.cz)

(aktualizace dat k 1. 9. 2018)

Předmět si mohou vybrat ze svého strukturovaného seznamu studenti, kteří nestudují německý jazyk jako svůj obor (s výjimkou studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Není tedy určena studentům učitelství pro 2. stupeň ZŠ, specializace NJ (P-NJB, P-NZS2NJ, P-ZS2NJ) a studentům bakalářského studia "Cizí jazyky pro cestovní ruch P-NJCRB" se zaměřením na německý jazyk.  


Výuka PNVS1, PNVS2, PNVSO - pro studenty prezenční formy studia:

·         Účast a aktivní spolupráce na seminářích je povinná (docházka 75%).

·         Požadavky na studenta viz sylaby předmětů.

·         Studentovi, který nesplní podmínky účasti na seminářích, nebude v daném akademickém roce umožněno skládat zápočet a zkoušku.

· Výuka v jednom semestru trvá 13 týdnů (platí pro všechny studenty, i z posledních ročníků).


Pro studenty kombinované formy studia platí: výuka se koná pouze tehdy, pokud máte hodiny zaneseny přímo v rozvrhu. Dalším studentům se výuka neposkytuje. Student se hlásí na zápočet a zkoušku také do STAG.  

Pro studenty doktorské formy studia platí: Student musí zkoušku z NJ vykonat, v tomto typu studia nejsou zkoušky z jiných VŠ a institucí uznávány.


Termíny zkoušek (čas a den) pro akad. rok 2018/2019 (platí pro skupiny všech vyučujících daného předmětu) jsou uvedeny v sekci "Termíny" a ve STAG. 

Číslo učebny, kde test probíhá, je uvedeno ve STAG.

Termíny zápočtů a zkoušek v roce 2018/2019:   

Srpnový termín je určen pouze pro studenty, kteří v letním semestru studovali v zahraničí, nutno doložit, bude kontrolováno.


Pokud se student ke zkoušce nebo zápočtu nedostaví a v řádném termínu se neomluví, termín mu propadá a je hodnocen známkou nedostatečně.


Požadavky k zápočtu/zkoušce: 

5 typů zkoušek:

NJ všeobecný - PNVS1, KNVS1 (zápočet v zimním nebo letním semestru)

NJ všeobecný - PNVS2, KNVS2 (zkouška pouze v letním semestru)

NJ všeobecný - PNVSO, KNVSO (zkouška v zimním nebo letním semestru)

NJ odborný - zkouška písemná a ústní v zimním nebo letním semestru

U každé zkoušky a zápočtu je kontrolován doklad totožnosti s fotografií!!!


PNVS1, KNVS1: Všeobecná němčina 1 (2kredity), je určeno začátečníkům, dosažená úroveň A1, učebnice: MENSCHEN A1.1 v rozsahu 1. - 4. modul, tj. 12 lekcí  (Kursbuch/Arbeitschbuch)

Během semestru student PNVS1 MUSÍ absolvovat 2 gramatické testy probrané látky s min. úspěšností u obou 70% + 1 možnost opravy jednoho ze dvou testů (celkem 3 pokusy). Student KNVS1 píše jeden závěrečný test s min. průměrnou úspěšností 70% + 1 možnost opravy. Po úspěšném zvládnutí testu následuje pro PNVS1/KNVS1 ústní pohovor (cca 10 - 15minut) na zadané téma.

 

Zápočet:

Termín: viz STAG

Podmíněn úspěšným zvládnutím 2 gramatických testů během semestru (min. 70%), pravidelnou docházkou.

Forma: ústní pohovor na zadané téma určenými členy KNJL

Témata:  odpovídají učebnici Menschen A1 v rozsahu 1. - 12. lekce

 

 

PNVS2, KNVS2: Všeobecná němčina 2 (3kredity), je určeno pokročilým, navazuje na předmět PNVS1, KNVS1, dosažená úroveňA1+, učebnice: MENSCHEN A1 v rozsahu 5. – 8. Modul, tj. 13. – 24. lekce (Kursbuch/Arbeitsbuch)

 

Během semestru student PNVS2 MUSÍ absolvovat 2 gramatické testy probrané látky s min. úspěšností 70% + 1 možnost opravy jednoho ze dvou testů (celkem 3 pokusy). Student KNVS2 píše jeden závěrečný test s min. průměrnou úspěšností 70% + 1 možnost opravy. Po úspěšném zvládnutí testu následuje pro PNVS2/KNVS2 ústní pohovor (cca 10 - 15minut) na zadané téma.

 

Zkouška:

Termín: viz STAG

Podmíněn úspěšným zvládnutím 2 gramatických testů během semestru (každý na min. 70%), pravidelnou docházkou i prezenčních studentů.

Forma: ústní pohovor na zadané téma určenými členy KNJL

Témata:  odpovídají učebnici Menschen A1 v rozsahu 1. - 24. lekce

 

 

KNVSO/PNVSO: Všeobecná němčina (2kredity), 3 pokusy během jednoho akademického roku

 

Zkouška:

Písemná – písemný gramatický test na úrovni celé učebnice Menschen A1

Ústní – na základě úspěšného zvládnutí písemného testu, ústní pohovor na zadané téma určenými členy KNJL, témata odpovídají učebnici Menschen A1 v rozsahu 1. - 24. lekce

 

 


Zápočet PNVS1, KNVS1 lze uznat za podmínky, kdy student předloží k nahlédnutí originál dokladu a kopii (ta zůstane uložena na KNJL PdF) o absolvování těchto typů zkoušky:

 • státní jazyková zkouška, B2, C1
 • Sprachdiplom
 • Zertifikat Deutsch
 • Goethe Zertifikat B2
 • Goethe Zertifikat C1
 • TestDaF
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom
 • Grosses Deutsches Sprachdiplom
 •  maturitní zkouška na německém gymnáziu
 •  zkouška z NJ vykonaná v rámci předchozího studia na UHK
 • zkouška z NJ vykonaná v rámci předchozího studia na univerzitě v německy mluvících zemích

 • Certifikát musí být hodnocen známkou (1, 2) A, B, C, D a nesmí být starší tří let
Zkoušku PNVS2, KNVS2 musí složit každý student, i ten, komu byl v zimním semestru zápočet na základě certifikátu uznán.
 
 

 Odborná němčina (4 kredity), 3 pokusy během jednoho akademického roku 

 1. práce s německým textem formou písemného testu – vypracování úkolů navazujících na obsah textu (povolen slovník - v knižní podobě, popř. na notebooku)
 2. ústní konzultace výsledků testu

Přihlašování na zkoušku

·         student musí být na všeobecnou i odbornou zkoušku/zápočet řádně zapsán v univerzitním elektronickém systému STAG

 

Comments