O katedře‎ > ‎

Profil katedry

1)   STUDIUM:

Katedra německého jazyka a literatury je jednou z 21 pracovišť PdF UHK a v současné době na ní studuje téměř 400 studentů. Na katedře bude do dvou let ukončeno pětileté magisterské oborové studium učitelství NJ pro druhý stupeň ZŠ a v rámci studia učitelství pro první stupeň ZŠ zaměření na výuku německého jazyka. Vzhledem k tomu, že Česká republika přistoupila na boloňskou dohodu, do těchto typů studia již nejsou přijímáni studenti do prvních ročníků. Od akademického roku 2008/09 se na KNJL realizuje prezenční tříleté bakalářské studium (specializace v pedagogice – německý jazyk se zaměřením na vzdělávání), na které bude navazovat (od roku 2011) dvouleté následné magisterské studium studijního oboru Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura. Cílem je připravit absolventa studia pro budoucí povolání na vysoké úrovni nejen po stránce jazykové, ale i odborné. Studenti jsou seznamováni s nejnovějšími poznatky, metodami a trendy ve výuce němčiny jako cizího jazyka, v učitelské aprobaci si v průběhu pedagogické praxe ověřují své teoretické poznatky. Od roku 1991 je na Pedagogické fakultě pro učitelské obory vyhlášena volná kombinace studijních předmětů. Uchazeči o studium učitelství tedy mají možnost si samostatně vybrat své dva aprobační předměty. V případě německého jazyka převažují kombinace s českým jazykem, anglickým jazykem, dějepisem a společenskými vědami a výchovami. Najdou se však i studenti, kteří si k němčině vybrali biologii, chemii, matematiku či fyziku. Tradičně existují kombinace s výchovami (hudební, tělesnou či výtvarnou).

Kromě studia učitelství německého jazyka lze na katedře studovat také bakalářské studium ve studijním programu filologie, obor cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk v kombinaci s dalším cizím jazykem (AJ, FJ, RJ).

V rámci celoživotního studia DVPP lze absolvovat studium k rozšíření pedagogické způsobilosti v aprobačním předmětu německý jazyk

(viz Formy studia). 

Personální obsazení katedry je v současné době stabilizované, kolektiv pedagogických pracovníků je poměrně mladý – průměrný věk je zde 40 let. Na katedře od samého vzniku pracují také zahraniční vyučující. Po celou dobu existence katedry zde působí lektoři DAAD, vyučující z Německa, případně i z Rakouska a Švýcarska. Studenti tak mají jedinečnou a zároveň v naší republice ojedinělou možnost seznámit se během studia se všemi variantami spisovné němčiny. Na katedře dlouhodobě působí zástupci lektorátu 
DAAD, v současné době je to paní Miriam Lazic.
Během studia mají posluchači KNJL možnost využívat velmi bohatě zásobenou odbornou knihovnu se studovnou, videotéku i pracovnu vybavenou počítačovou technikou. Materiály ke studiu jsou neustále doplňovány publikacemi z Goethe-Institutu a  DAAD, zejména díky projektu GIP (Germanistische Institutionspartnerschaft), v rámci kterého spolupracuje KNJL s Katedrou germanistiky Katolické univerzity v Eichstättu a Ingolstadtu. Dále katedra úzce spolupracuje s různými vzdělávacími institucemi (např. s Vysokou školou pedagogickou v rakouském Štýrském Hradci, s Univerzitou v Lipsku a s učitelským seminářem v Bernu). KNJL se dlouhodobě účastní řešení projektů TEMPUS, Sokrates - Comenius, Erasmus, Lingua, DAAD, FRVŠ, MŠMT  aj. V průběhu studia jsou pro studenty katedrou organizovány odborně zaměřené exkurze, podporují se a částečně zajišťují individuální stipendijní pobyty, krátkodobé i dlouhodobější stáže v zahraničí.

Katedra německého jazyka a literatury je umístěna v nové budově Univerzity Hradec Králové. Kromě jazykové a počítačové učebny, kterou má katedra k dispozici, mohou studenti využívat moderní knihovnu a mediotéku UHK přímo v budově.

2)   VĚDA A VÝZKUM:

Kromě výchovně-vzdělávacího cíle má KNJL také cíl vědecko-výzkumný. Zaměřuje se zejména na činnost typickou pro pedagogické fakulty – tedy didaktiku a metodiku oboru. Na katedře dlouhodobě probíhá mimo jiné výzkum zaměřený na rozbor gramatických chyb v přijímacích pracích uchazečů o studium německého jazyka. Jedná se vlastně o mapování dovedností maturantů všech typů středních škol, kteří skládají písemnou přijímací zkoušku na tuto vysokou školu.

Dalším důležitým vědecko-výzkumným projektem jsou zkoumání na poli lexikologie. Od roku 1996 probíhají lingvistické a linguodidaktické výzkumy (interlinguální analýza a srovnání) vybraných druhů frazeologismů a jiných ustálených konstrukcí a výzkum ekvivalenčních vztahů mezi německými frazeologismy a srovnatelnými konstrukcemi v češtině. Na těchto výzkumech se podílejí v rámci svých diplomových prací především studenti.

V rámci výzkumného projektu se katedra zaměřuje také na specifické poruchy učení žáků, podílela se na tvorbě velkého akademického německo-českého slovníku pod vedením FF UK Praha a na tvorbě nového německo-českého slovníku frazeologismů („Wörterbuches der Phraseologismen und festgefügter Wendungen“). Členové katedry publikují v českém i zahraničním tisku, organizují konference s mezinárodní účastí.

Katedra německého jazyka a literatury PdF UHK vyhrála výběrové řízení MŠMT a v rámci SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání – další vzdělávání pedagogů v rámci volitelného modulu P) se stala garantem modulu s názvem ICT ve výuce a školitelem lektorů z celé České republiky (viz http://pdf.uhk.cz/knjl/Ictnj1/index.htm). Moderní technologii věnují členové KNJL zvýšenou pozornost, řada z nich získala certifikát ECDL a REKAP a počítačovou technologii využívá ve své výuce. Dvě členky katedry navíc úspěšně absolvovaly online kurz Multimedia-Führerschein D. V současné době podala katedra grant FRVŠ na rekonstrukci a vybavení nové multimediální počítačové učebny, průběžně jsou podávány a realizovány granty zaměřené na modernizaci výuky s podporou informačních a komunikačních technologií.

Během existence katedry se její členové podíleli a podílejí na řešení interních a externích grantů FRVŠ, Sokrates (Arion,Lingua,Tempus).

Snahou katedry je umožnit studentům pobyt v německy mluvícím prostředí. Zahraniční lektoři pomáhají organizovat jednak vícedenní exkurze (uskutečnily se např. výjezdy do Innsbrucku, Štýrského Hradce, Lipska, Výmaru, Vídně, Salcburku, Norimberka, Pasova a Řezna) a snaží se studentům zajistit stipendijní semestrální pobyty. KNJL uzavřela bilaterální smlouvy s univerzitními školami v Eichstättu, Štýrském Hradci, Oldenburku, Brugge-Oostende (Belgie) a Ribe (Dánsko). V rámci těchto smluv mohou studenti absolvovat zpravidla jeden semestr studia v zahraničí. V minulosti se studenti zúčastnili také jazykových táborů AQUA TEMPUS v Hamburku, Londýně, Mantově a Barby (Německo) zaměřených na odborný jazyk.

 3) VNĚJŠÍ VZTAHY

 a)    Mezinárodní spolupráce:

V rámci mezinárodní spolupráce se KNJL podílela např. na těchto projektech, v nichž v rámci EU bylo zastoupeno 35 univerzit z evropských zemí:

  • EU Comenius 2.1. Teacher in Residence Project. 94195-CP-I-UK-Comenius-C21. 2003-2005.

  • EU Socrates-Comenius. Teacher in Residence. Students Mobilities CA2.2A-03-02. 2004-2005- návaznost na projekt 94195 (výše).

  • TNP 3 - Thematic Network in the Area of Languages 3, EU. 2004-2006. Úspěšně oponováno. Řešitel: Freie Universität Berlin, Prof. Wolfgang Mackiewicz.

V projektu AQUA TEMPUS, do kterého byla zapojena i katedra biologie PF VŠP, spolupracovala katedra s Pedagogickou fakultou UK, IPN Kiel, King´s College London, Universität Lüneburg, University of Helsinki Datacentre at Odense Schoolboard Labter Crea Mantova a Deutsche Umwelthilfe. V současné době je katedra zapojena do mezinárodního projektu Teachers in Residence, v jehož rámci úzce spolupracuje s následujícími institucemi: St. Martin College Lancaster (Anglie), Pädagogische Akademie Innsbruck (Rakousko), Universidad de Alcála, Universidad Autonoma de Madrid (Španělsko). Ve spolupráci s Kantonem Bern probíhal také další mezinárodní grant, na kterém se podílejí kolegové ze Švýcarska a Nizozemí.

Grant institucionálního partnerství s Universitou Eichstätt (GIP) trvá již od roku 1999, mezi vědeckou problematiku, kterou řeší, jsou např. kontrastivní vztahy německého, tureckého a českého jazyka v oblasti possessivity a komparavita a kontrastivita německého a českého jazyka v rámci lingvistiky, literatury a didaktiky. Za významný počin vzájemné spolupráce lze považovat garanci povinně volitelných předmětů Tschechischkurs I, II a Tschechischkurs für Fortgeschrittene, který odborně zajišťují a celoročně vedou vyučující z KNJL.

Velice pozitivně je vnímána realizace mezinárodního pedagogického projektu „Kvalita života – kvalita školy“, který řeší KNJL a Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK ve spolupráci s Univerzitou Zielona Góra (Polsko) a Univerzitou Lipsko. Projekt získal v roce 2009 ocenění jako druhý nejlepší grant Intenzivních kurzů Erasmus v Polské republice a probíhá v rozmezí let 2009–2012.

KNJL je také partnerem mezinárodního projektu 142380-LLP-1-2008 Schule im Wandel, jehož koordinátorem je Goethe-Institut Mnichov a na kterém spolupracují i další univerzity ze zahraničí.

b)    Domácí spolupráce

Členové katedry jsou organizováni ve Svazu germanistů České republiky, své zastoupení mají také ve výboru této profesní organizace sdružující germanisty českých vysokých škol.  Také ve výboru Svazu germanistů a učitelů němčiny, jež pokrývá členskou základu ze základních a středních škol, je katedra zastoupena.

Každoročně pořádá sekce SGUN Medeus Letní metodickou akademii německého jazyka, kterou garantuje PdF UHK a na níž se členové KNJL podílejí. Velký ohlas také každoročně získávají akce s názvem Deutsch an der Uni, kterou pořádají pedagogové a studenti pro žáky fakultních škol. Další spolupráci lze najít např. také v redakčních radách časopisů SGUNschrif  a KGA (Korpus – Gramatika – Axiologie). Časopis KGA je výsledkem spolupráce PdF UHK a AV ČR. 

Členové katedry jsou zapojeni také do projektu EF Podpora rozvoje evropanství, CZ 07/1 2.01/02 0005 (řešitel projektu).

Comments