DAAD

TYTO INFORMACE JIŽ NEJSOU AKTUÁLNÍ.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Stipendijní programy DAAD pro Českou republiku
(aktualizace: září 2017)
 
DAAD nabízí stipendia studentům a vědcům, kteří ovládají německý jazyk na pokročilé úrovni (B2) a chtějí studovat nebo bádat v Německu.

Informace o stipendiích: 
německy:
česky:
 
Hier in Hradec Králové berät Sie Frau Jana Stöckeler, Dipl.-Übers. gern zu allen Fragen der DAAD-Stipendien.

Ihre Sprechzeiten nach Vereinbarung unter jana.stoeckeler@uhk.cz

Raum: A 4560 

  


Stipendia pro studenty germanistiky

Tato stipendia umožňují studentům germanistiky a translatologie krátký pobyt na německých univerzitách za účelem přípravy diplomové práce.

Délka těchto pobytů se muže pohybovat v rozmezí od 1 do 3 měsíců.

Stipendia nelze prodloužit. Pobyty se mohou uskutečnit v časovém horizontu od 1. června do 31. prosince, přičemž pobyt musí být zahájen vždy k 1. dni měsíce.

O tato stipendia se mohou ucházet kvalifikovaní zájemci, kteří budou v době předpokládaného zahájení stipendijního pobytu studenty posledního ročníku magisterského studia. Nutný je předběžný příslib přijetí od německého školitele.

 

Potřebné podklady

Podklady je nutno předložit ve dvou samostatných sadách. Podklady v každé sadě seřaďte dle níže uvedeného pořadí do dvou rychlovazačů (viz obrázek na

 http://www.dzs.cz/images/soubory/rychlovazac.jpg).

1. Vyplněný formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia

(http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3016) - formulář vyplňte a odešlete online, poté vytisknete, podepište a přiložte k dalším dokladům (v češtině, stačí jedno vyhotovení pro obě 2 sady).

2. Vyplněný formulář DAAD Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium

 (http://www.daad.de/deutschland/download).

3. Strukturovaný životopis.

4. Popis dosavadního průběhu studia.

5. Projekt diplomové práce a časový plán chystaného pobytu.

6. Doporučující dopis od vysokoškolského učitele z České republiky (min. s akademickým titulem Ph.D. nebo CSc.) na formuláři DAAD

(http://www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.pdf)

- dobrozdání musí být vystaveno v německém jazyce, opatřeno razítkem daného institutu a musí poskytovat informace o vědecké zdatnosti uchazeče a o jeho projektu.

7. Doklad o znalostech německého jazyka: test onDaF či jazykové vysvědčení vystavené lektorem DAAD.

8. Kopie maturitního vysvědčení s překladem do němčiny nebo angličtiny. Správnost překladu je potřeba doložit razítkem školy či doložkou soudního tlumočníka. Úředně ověřená kopie vysvědčení je vyžadována až v případě úspěšného absolvování výběrového řízení.

9. Přehled dosavadních studijních výsledku v průběhu vysokoškolského studia (výpis zkoušek - po jednotlivých ročnících, příp. semestrech), potvrzený děkanátem příslušné fakulty. Přehled je třeba přeložit do německého či anglického jazyka (postačuje překlad uchazeče).

10. příslib přijetí od navrhovaného německého školitele (zvací dopis) s uvedením tématu a předpokládaného časového plánu.

 

Další důležité informace týkající se podkladů

* Všechny podklady musí být bud v němčině, nebo - pokud jsou v češtině

- je třeba k nim přiložit překlad do němčiny. Výjimkou je formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, který se vyplní jen v češtině.

* Doklady není třeba ověřovat notářsky, vždy postačí razítko školy.

* Formuláře Potřebné pro podání žádosti lze stáhnout z výše uvedených internetových stránek.

* V IC DAAD jsou k dispozici informační letáky k jednotlivým typům stipendií.

* Viz také sekci "Stipendia": http://www.daad.cz/?menu=6.

 


Průběh výběrového řízení

Výběr je jednokolový a provede jej smíšená vysokoškolská česko-německá komise v Praze a v Bonnu (bez osobní účasti uchazečů, pouze na základe předložených materiálu). O výsledku výběru budou žadatelé vyrozuměni písemně. 

 

Kontakt

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)

Referat Mittelosteuropa

Kennedyallee 50

D-53175 Bonn

E-Mail: nuenning@daad.de

Internet: http://www.daad.de

 

www.daad.de/stipendien

Materiály

Na této stránce naleznete stručný popis jednotlivých stipendijních programů, které organizace DAAD každoročně uděluje uchazečům z České republiky. Bližší informace je možné získat buď z jiných webových stránek nebo ve formátu PDF, k tomu viz odkazy na konci jednotlivých charakteristik.
 
Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce
Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce
Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů
Nová pozvání pro bývalé stipendisty
Stipendia pro umělce - studijní stipendia
Stipendia umožňující účast na letním kursu
Studijní cesty a studijní praxe skupin zahraničních studentů do Německa
Postdoktorandská výzkumná stipendia pro oblast biotechnologií
Stipendia DAAD / Roche Diagnostics pro postdoktorandy
Letní akademie
Program podpory společných projektů (PPP)
Praktikantská místa pro zahraniční studenty přírodovědeckých a inženýrských oborů, zemědělství a lesnictví
DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
Hochschulpartnerschaften
  

Termín a místo odevzdání přihlášky

Uzávěrka pro odevzdání přihlášek na většinu stipendií DAAD je 15. listopadu
Přihlášku je třeba doručit osobně nebo poštou na adresu 
Akademické informační agentury (AIA)
 

Dům zahraničních služeb MŠMT 
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Veronika Pečená 
Tel.: 221 850 510 
E-mail: aia@dzs.cz 

Platí pro
: Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce, Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů, Nová pozvání pro bývalé stipendisty, Stipendium umožňující účast na letním kurzu. K ostatním stipendijním programům viz podrobné informace v podsekci 
Stipendia DAAD.

Důležité pokyny k žádosti o stipendium

Informace na páté a šesté straně formuláře DAAD Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium (Hinweise zum Antrag) již nejsou zcela aktuální. Při přípravě žádosti postupujte podle pokynů uvedených na této stránce a v PDF dokumentech k jednotlivym stipendijním programům - viz sekce Stipendia DAAD. 
Každý, kdo se uchází o stipendium DAAD na dobu delší než 6 měsíců (a to i zájemci o studijní programy v angličtině), musí 
doložit jazykové znalosti němčiny (výjimku představují krátkodobá Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce a Nová pozvání pro bývalé stipendisty, viz podrobné informace k těmto stipendiím v PDF v podsekci "Stipendia DAAD"). V některých případech může DAAD nabídnout uchazečům, kteří vynikají ve svém oboru a nemají potřebné jazykové znalosti, kurz němčiny, jehož náklady hradí DAAD a který uchazeč absolvuje před nástupem na studijní či výzkumný pobyt. 
Jako doklad jazykových znalostí němčiny akceptuje DAAD test onDaF či jazykové vysvědčení vystavené lektorem DAAD na příslušném formuláři (
download). Tyto nejsou nutné, pokud je k žádosti přiložena kopie jednoho z následujících vysvědčení: DSH, ZOP, GDS, KDS, DSD II, dále TestDaF (min. 4 body za každou část zkoušky), ÖSD C1 - Oberstufe Deutsch, ÖSD C2 - Wirtschaftssprache Deutsch, popř. doklad o složení německé či rakouské maturitní zkoušky (např. na biligvním gymnáziu). Bližší informace k jmenovaným zkouškám najdete v rubrice Naučit se německy - Zkoušky.
Test onDaF je možné složit u lektorů DAAD v Hradci Králové, Praze a Brně. 
Absolvování testu je pro uchazeče o stipendium DAAD bezplatné. Podobný test si mohou uchazeči předem vyzkoušet na internetových stránkáchwww.deutsch-als-fremdsprache.de (vlevo v nabídce: "Deutschtest"). Obecné informace viz www.ondaf.de.
Podrobné pokyny pro zájemce, kteří se chtějí zúčastnit testu, jsou ke stažení pro Prahu na 
ondaf-praha-cz.doc , pro Brno na ondaf-brno-cz.doc


Möchten Sie wissen, welches Sprachniveau Ihr Deutsch hat? Interessieren Sie sich für ein Stipendium vom DAAD? Machen Sie doch den onDaF! Das ist ein kostenloser (für Bewerber eines DAAD-Stipendiums) Einstufungstest, den Frau Jana Stöckeler, M.A. an drei Freitagen anbietet.

Der onDaF verläuft komplett computerbasiert, von der Anmeldung bis zum Zertifikat. Der Test dauert ca. 50 Minuten und im Anschluss bekommen Sie sofort Ihr Ergebnis. Wer Interesse an diesem Test hat, muss sich unbedingt vorher bei Frau Stöckeler anmelden! Wer voriges Jahr ein Zertifikat gemacht hat und sich dieses Jahr beim DAAD bewerben möchte, muss ein neues Zertifikat vorweisen (also von diesem Jahr). Bewerber beim DAAD brauchen unbedingt dieses Zertifikat!

Podřízené stránky (1): DAAD stipendia
Comments