Uznávání předmětů

-       uznány mohou být předměty absolvované v rámci bakalářského, magisterského, doktorského, příp. celoživotního studia na vysoké škole

-       uznán nebude předmět klasifikovaný stupněm „dobře“ a jeho ekvivalenty v jiných klasifikačních soustavách

-       uznán nebude předmět absolvovaný před více než třemi akademickými roky

-       uznána nebude souborná zkouška, klauzurní zkouška ani kterákoli z částí závěrečné zkoušky

-       uznaný předmět bude hodnocen slovem „uznáno“

Postup:

1.    Účastník CŽV si výpis předmětů pro uznání vytiskne z FIS.

2.    Účastník CŽV předloží garantovi předmětu, příp. vyučujícímu předmětu doklad o splnění příslušného předmětu (např. výkaz o studiu) a jeho podrobnou dokumentaci. Na základě předložených podkladů rozhodne odborný garant/vyučující předmětu o uznání/neuznání příslušného předmětu. Uznání zápočtu, příp. zkoušky stvrdí odborný garant/vyučující předmětu svým podpisem na výpisu předmětů.

3.    Takto vyplněný výpis předmětů (včetně podpisu garanta/vyučujícího předmětu) doručí účastník CŽV na děkanát PdF spolu se žádostí o uznání příslušných předmětu/ů (žádost je zpoplatněna poplatkem ve výši 300,- Kč). Žádost si vytiskne z FIS.

4.    O uznání/neuznání předmětu rozhoduje s konečnou platností proděkan pro celoživotní vzdělávání.

5.    Účastník CŽV je o uznávání /neuznání jednotlivých předmětů informován písemně.

6.    V případě uznání se účastník dostaví s výkazem o studiu na CCV PdF, kde mu budou příslušné předměty zapsány do tohoto výkazu.

7.    Pracovník CCV PdF zanese uznání předmětů také do FIS.

Comments